(Artikel 1) Algemeen

De PanGenix1 diensten en producten worden u aangeboden door de PanGenix apotheek, onderdeel van PanGenix1 B.V. Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle producten en diensten die u bij ons wil (in)kopen. PanGenix1 B.V. is gevestigd op het adres: Van Swindensingel 42, 3112 RJ Schiedam,  en heeft als nummer bij de Kamer van Koophandel 92604528.

Deze algemene voorwaarden gelden als u onze diensten en de daarvoor noodzakelijke producten direct of indirect koopt als zorgaanbieder maar ook wanneer u als consument (via uw apotheek, arts, een winkel/ retailer of via internet) onze diensten/ producten koopt. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing indien u onze diensten/producten gebruikt, maar de aanvraag wordt gedaan door een arts/apotheker en de diensten/producten betaald worden door uw zorgverzekeraar. Wij raden u sterk aan deze algemene voorwaarden door te nemen voordat u onze diensten/ producten koopt. Wij moeten ervan uitgaan dat u met deze, en andere voorwaarden/ uitleg die u leest op de website www.PanGenix.com akkoord bent voordat u bestelt, koopt en/of gebruikt. Anders gezegd: als u onze diensten/ producten koopt en/of gebruikt, zijn deze algemene voorwaarden en alle andere kenbaar gemaakte voorwaarden /uitleg van toepassing.

Deze algemene voorwaarden bevatten bepalingen die de aansprakelijkheid van PanGenix1 jegens u beperken en die van belang zijn voor uw inschatting van het product of dienst. Wanneer wij het hebben over “u”, gaan wij ervan uit dat ook uw afnemers en/ of uw en hun familieleden en andere naasten akkoord zijn met deze algemene voorwaarden en andere voorwaarden en dat u hen daarover tijdig (dus voorafgaand aan de koop en/of het gebruik) en volledig heeft geïnformeerd.

Onze diensten/ producten kunnen in beginsel alleen worden gekocht en gebruikt door personen die ouder zijn dan 18 jaar. Personen onder de 18 of personen die ouder zijn en niet goed in staat zijn om zelfstandig hun wil te bepalen kunnen alleen met ons tot een overeenkomst komen met een schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger, bijvoorbeeld een ouder. Indien onze diensten/ producten worden afgenomen voor kinderen jonger dan 12 jaar, dan zijn alleen wettelijk vertegenwoordigers bevoegd. Met ingang van de leeftijd 12 jaar tot 18 jaar dienen zowel de kinderen als de wettelijk vertegenwoordigers te tekenen. Indien u een bestelling plaatst voor een door u wettelijk vertegenwoordigde persoon, dan gelden deze voorwaarden zowel voor de door u vertegenwoordigde alsook voor uzelf. Wij zijn ons ervan bewust dat in Nederland personen boven de 16 jaar zelfstandig medische beslissingen kunnen nemen maar het is daarmee niet onherroepelijk gezegd dat daarmee al de enkele inkoop van onze diensten/ producten gedekt is. Aangezien wij – als onderdeel van ons bestelproces – zeker moeten zijn dat de betaling voor onze diensten/ producten onomkeerbaar en rechtsgeldig plaatsvindt hanteren wij 18 jaar als grensleeftijd. Dit wil niet zeggen dat wij voor nadien doorgegeven wensen van personen tussen de 16 en 18 jaar oud (altijd) verplicht zijn om de medewerking van de ouder te verzoeken.

Wij gaan ervan uit dat mensen die exclusief staatsburger zijn van een land in de EU dit product/ deze dienst kopen en gebruiken. Mocht dat toch anders liggen, ook dan kunnen en zullen wij een beroep doen op de afspraken die in deze algemene voorwaarden en de andere voorwaarden zijn vastgelegd. Hetgeen in deze voorwaarden is opgenomen over wettelijk vertegenwoordiging en leeftijden wordt aangepast al naar gelang het land van degene voor wie de test wordt gebruikt.

Doordat u zich registreert bij PanGenix1 of anderszins aangeeft gebruik te willen maken van onze diensten/ producten, verklaart u uitdrukkelijk dat u aan deze vereisten voldoet en de gevolgen aanvaardt bij gebleken onvolledigheid of onwaarheid van de gegevens die u invult. Als u niet kunt voldoen aan de voorwaarden, adviseren wij u nadrukkelijk zich niet te registreren bij PanGenix1 en onze diensten/ producten niet te verwerven. 

PanGenix1 verwerkt uw (bijzondere) persoonsgegevens wanneer u zich registreert of een dienst/product bij ons afneemt. Die (bijzondere) persoonsgegevens worden gedeeld met derde partijen waarmee wij samenwerken. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder uw rechten, bewaartermijnen en beveiligingsmaatregelen, verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Met uw toestemming (door het invullen en insturen van uw gegevens, maar ook door andere vormen van aanvaarding zoals betaling, inzending van uw materiaal, andere vormen van expliciete of stilzwijgende gedragingen) worden wij in staat gesteld onze diensten/ producten aan u te leveren onder de overeengekomen prijs en andere voorwaarden.


(Artikel 2) Wat wij leveren, en wat niet

PanGenix1 levert, op basis van de biomedische en andere gegevens die worden ingezonden, een rapportage die uw arts, uw apotheker of ziekenhuis in staat kunnen stellen nader onderzoek te doen naar het gebruik van de huidige/ toekomstige medicatie (hierna: de “rapportage”). Of dat nadere onderzoek wordt ingesteld en wat de uitkomsten daarvan zijn, valt geheel buiten de verantwoordelijkheid van PanGenix1. De rapportage is daarmee dus niet bedoeld en ook niet geschikt voor enig zelfonderzoek, en het is dus expliciet niet de bedoeling dat u daar zelf conclusies aan verbindt en zelf uw medicatie aanpast/ kiest. 

Het verrichten van nader onderzoek door een arts, apotheker en/of ziekenhuis is noodzakelijk omdat PanGenix1 op geen enkele wijze verantwoordelijkheid kan en wil dragen voor de wijzigingen die voortvloeien uit het rapport. Het is dus alleen aan hen om aan te geven of zij de rapportage terzijde willen leggen, of daar wel of geen gevolgtrekking aan willen geven. Wij wijzen u erop dat informatie van PanGenix1 (zoals op de website of in de rapportage) niet als vervanging, inkleuring/ beïnvloeding van medisch advies moet worden aangemerkt noch als medische leidraad of als enige andere medische behandeling waar u zonder uw begeleidend arts, apotheker en/of ziekenhuis conclusies aan kunt verbinden.

Als u onze diensten/ producten online op de website van PanGenix1 koopt is het optioneel mogelijk om na ontvangst van het rapport met een apotheker van PanGenix1 de gevolgen van het rapport voor uw medicijngebruik te bespreken in een consult. Uitsluitend in die situatie draagt PanGenix1 verantwoordelijkheid voor het advies dat u van de apotheker van PanGenix1 ontvangt naar aanleiding van het rapport. De omvang van deze verantwoordelijkheid volgt, naast wat er in deze algemene voorwaarden staat beschreven, uit de inhoud van het consult.


(Artikel 3) Nadere definities

Naast de hierboven en elders in deze algemene voorwaarden genoemde definities, betekenen de volgende woorden het volgende.

Het woord “account” betekent: het account dat door onze leveranciers en ons wordt beheerd op naam van de gebruiker om testinformatie te verstrekken en/of informatie bevat die door gebruiker is verstrekt nadat gebruiker een bestelling heeft geplaatst voor een product of dienst, zich registreert.

De woorden “algemene voorwaarden” betekenen: deze algemene voorwaarden zoals die nu luiden of in de toekomst zullen luiden (wat betreft toekomstige wijzigingen: voor zover blijkt dat latere wijzigingen in de algemene voorwaarden ook jegens u kunnen worden ingeroepen).

Het woord “bestelling” betekent: de wens van een gebruiker om diensten/ producten van PanGenix1 te verwerven wat mede impliceert (i) de aanvaarding van de algemene voorwaarden en de overige voorwaarden en documentatie die aan u bekend zijn gemaakt alsmede (ii) uw niet-intrekbare toezegging om de benodigde gegevens compleet en nietmisleidend aan PanGenix1 te verstrekken.

De woorden “bevestigde bestelling” betekenen: een bestelling die door PanGenix1 is geaccepteerd, nadat we u de betreffende factuur hebben gemaild en nadat we de volledige betaling inclusief btw hebben ontvangen.

Het woord “consument” betekent: u, de gebruiker zoals gedefinieerd in de consumenten regelgeving van de Europese Unie waaronder mede begrepen de invulling die de voor u relevante EU-lidstaat daaraan gegeven heeft (consumenteninformatie, annulering en andere rechten).

Het woord “contactpagina” betekent: de onlinepagina die door een gebruiker gehanteerd kan worden om vragen te stellen over bijv. een aankoop of het testproces. 

Het woord “diensten” betekent: de diensten zoals deze worden aangeboden door PanGenix1 waaronder begrepen de analyse van uw materiaal, de rapportage en de – optionele – consulten.

De woorden “gebruiker”, “u” en “uw” etc. betekenen: de lezer, de gebruiker van de website alsmede de persoon die een bestelling plaatst voor producten en/of diensten, die met de testkit alleen eigen lichaamsmateriaal ter beschikking stelt aan ons /het laboratorium, alsmede degene die kennis neemt van de rapportage. De woorden “gebruiker”, “u” enz. omvatten tevens die personen voor wie u als wettelijk vertegenwoordiger optreedt (zoals een kind) en de personen aan uw zijde die kennisnemen van het rapport en/of consult. De woorden “gebruiker”, “u” enz. in deze algemene voorwaarden staan ook voor ondernemingen die met PanGenix1 overeenkomsten sluiten, of diensten of producten van PanGenix1 afnemen krachtens een overeenkomst met een derde. In dat geval zijn voor de relatie met deze ondernemingen aanvullend aparte voorwaarden van toepassing die in artikel 16.2 zijn opgenomen.

Het woord “laboratorium” betekent: het onafhankelijke laboratorium dat uw DNA analyseert te weten Mozand BV laboratorium. Het is een medisch laboratorium met een ISO15189 certificaat. Mocht op enig moment een ander laboratorium dit ter hand nemen, heeft dit geen effect op de werking van de verwijzingen. De woorden “medisch adviseur” betekenen: de in Nederland dan wel de voor u relevante EU-lidstaat geregistreerde medisch professional.

De woorden “monster” en “testmonster” betekenen: uw eigen speeksel-, bloed-, urine-, ontlasting of ander lichaamseigen materiaal, volledig vrij van het materiaal van anderen, dat het laboratorium nodig heeft om de tests uit te voeren die relevant zijn voor het product dat door u of voor u wordt bestelt. 

Het woord “orderbevestiging” betekent: een bevestiging die door ons aan u is verzonden aangaande uw verzoek/ aanvaarding om de diensten en producten die in uw bestelling zijn beschreven te willen aanschaffen. Echter, hier is nog geen sprake van een bevestigde bestelling. Daarvoor is nodig dat de overeengekomen vergoeding aan ons is voldaan.

Het woord “privacyverklaring” betekent: de privacyverklaring waarnaar wordt verwezen op de website van PanGenix1.

Het woord “product” betekent: een door of namens ons verstrekte testkit waarmee u o.a. een speeksel-, bloed-, urine-, ontlasting- of enig ander monster kunt afnemen en waarvan u zult instaan dat het (na afname) vrij zal zijn van materiaal van andere personen dan uzelf. Het woord “product” behelst en impliceert niet dat deze testkit het eindproduct is dat u wenst te verwerven. Hoewel de rapportage die aan u ter beschikking wordt gesteld mogelijk eveneens aan het begrip “product” doet denken wil niet zeggen dat het een standaardproduct is geschikt voor retour/ herroepping door u buiten de in deze algemene voorwaarden geregelde gevallen. Feitelijk koopt u bij ons een dienst voor een zeer specifiek en niet-retourneerbaar advies, dus een dienst.

Het woord “registratieprocedure” betekent: de procedure die wordt gepresenteerd wanneer een gebruiker op de ‘Activeer Test’ knop op de website klikt en waarmee de gebruiker een account kan aanmaken en de individuele test kan activeren/registreren.

Het woord “testinformatie” betekent: de door het laboratorium verstrekte informatie met betrekking tot een monster mede omvattende de door het laboratorium opgestelde ruwe data.

Het woord “bioinformatica analyse” betekent: de ruwe data ontvangen door het laboratorium vertalen naar een farmacogenetica rapport op basis van wetenschappelijk onderzoek door een derde partij (Abomics of enig ander instituut binnen de EU).

Het woord “wachtwoord” betekent: een unieke en door u zelf geheim te houden combinatie van letters, cijfers en/of tekens die nodig is voor toegang tot en gebruik van de website en de persoonlijke diensten en die door u zodanig is samengesteld dat de beveiliging daarvan maximaal is en tevens niet door u in gebruik is (geweest) voor andere websites.

Het woord “website” betekent: onze website te bereiken via de url: www.pangenix.com mede omvattende de waarschuwingen, mededelingen en beperkingen omtrent het gebruik van de diensten en producten van PanGenix1.

De woorden “wij”, “we”, “ons”, “onze” en PanGenix1 betekenen: PanGenix1 gevestigd in Nederland.

 

 

 


(Artikel 4) Afspraken over aanmeldingen, aankopen, betaling en annulering

4.1 Wij leveren alleen diensten/ producten aan gebruikers in de landen die wij expliciet hebben aangeven op onze website en binnen die landen alleen aan personen die de nationaliteit hebben. U staat er jegens ons voor in dat u (en uw patiënt) aan die voorwaarden voldoet. Om het risico te beperken dat anderen gebruik maken van onze diensten/ producten hebben wij ingesteld dat het IP-adres van personen die zich niet in deze landen bevindt, niet gebruikt kunnen worden via de website. Wij wijzen erop dat deze vorm van selectie niet waterdicht is en geen afbreuk doet aan uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan deze algemene voorwaarden en andere voorwaarden.

4.2 U erkent voorts dat wanneer u de website bezoekt en/of wanneer u een van de PanGenix1 diensten / producten koopt dat: i) u minimaal 18 jaar bent; of indien u jonger dan 18 dan wel ouder dan 18 en niet in staat bent om uw wil zelfstandig te bepalen, schriftelijk toestemming heeft van uw wettelijk vertegenwoordiger, bijvoorbeeld een ouder ii) u de PanGenix1 website onder uw naam gebruikt en niet namens iemand anders; iii) u niemand anders toestaat om de producten, website en onze diensten onder uw naam te gebruiken, noch zich voordoet als iemand anders of uw identiteit probeert te verhullen iv) u onze website bezoekt vanaf een IP-adres in een van de landen die op onze website wordt vermeld v) u onze diensten / producten voor alleen voor uzelf gebruikt (of een wettelijk vertegenwoordigde), niet onder druk of ten behoeve van wie dan ook, en dat u geen diensten aan anderen aanbiedt of aanneemt die gerelateerd zijn aan onze diensten en producten, en dat vi) u erin toestemt dat uw speeksel en DNA in de EU maar buiten Nederland worden geanalyseerd. 

4.3 Onze bestelprocedure vereist onder andere dat u het desbetreffende afleveradres opgeeft en bevestigt dat de testinformatie voor u beschikbaar moet worden gesteld in uw beveiligde account omgeving op de PanGenix1 website. Al het voorgaande in dit artikellid: afwijkingen zijn mogelijk voor in die specifieke gevallen, en dan slechts voor zover als noodzakelijk, u als arts, apotheker of ziekenhuis onze producten of diensten inkoopt en gebruikt ten behoeve van uw patiënten.


(Artikel 5) Bestellingen en beschikbaarheid

5.1 Bij het overwegen van een bestelling en het plaatsen van een bestelling bent u zich ervan bewust dat al onze diensten/ producten afhankelijk zijn van beschikbaarheid van testmateriaal en capaciteit bij ons en bij derden zoals het laboratorium en bio-informatica centrum. Als wij ondubbelzinnig vernemen dat een dienst/ product, niet of niet tijdig volgens onze planning beschikbaar is, informeren we u zo snel mogelijk via telefoon of per e-mail.

5.2 In deze algemene voorwaarden beschrijven wij onder meer afspraken die onderdeel uitmaken van het bestel- en afwikkelingsproces. Wij wijzen erop dat niet iedere feitelijke stap hierin wordt weergegeven: de praktische wijze van uitvoering van het proces wordt weergegeven in een aparte bijlage bij deze algemene voorwaarden, te weten de wijze waarop consumenten een bestelling plaatsen of ontvangen en deze bestellingen worden afgewikkeld (Bijlage 1). Deze praktische bijlage en eventuele updates daarvan doen geen afbreuk aan de werking van de afspraken zoals weergegeven in deze algemene voorwaarden, en vice versa.

5.3 Deze bepaling is van toepassing indien u rechtstreeks bij ons een bestelling plaatst via onze website. Nadat u een bestelling bij ons heeft geplaatst voor de diensten/ producten via onze website, ontvangt u een e-mail met een bevestiging dat wij uw bestelling hebben ontvangen. Alle bestellingen zijn onderhevig aan acceptatie door PanGenix1 en wij zijn niet verplicht om een order te accepteren of uit te voeren, ongeacht of deze door ons is bevestigd of niet. Uw bestellingen zijn – genoemde uitzonderingen daargelaten - onomkeerbaar (i) wanneer wij u de factuur na de bestelling sturen en u deze aan ons heeft voldaan; (ii) wanneer we uw creditcard of een andere door ons geaccepteerde betaalmethode in rekening hebben gebracht. U dient de factuur onmiddellijk te controleren en ons op de hoogte te stellen van eventuele onjuistheden. Dit kan direct via e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.: bij geen reactie zijn de gegevens op de factuur van toepassing op uw bestelling. Hoewel zowel het soort bestelling - uiteindelijk, de verwerving een dienst door middel van een rapportage – alsook de unieke aan uw persoon afhankelijke aard daarvan, met zich meebrengt dat er geen verplichting is akkoord te gaan met een herroepping door u (al dan niet na het aan u openbaar maken van de rapportage) zullen wij in deze algemene voorwaarden aangeven tot welk moment wij onverplicht akkoord gaan met het terugbetalen van het bedrag dat wij van u ontvangen hebben.

5.4 Wij wijzen erop dat de aard van onze diensten en producten een mate van zorgvuldigheid vereist dat zich niet goed verhoudt met overhaaste incentives. Wij moeten ons daarom het recht voorbehouden om u vóór het bezorgmoment te informeren wanneer een product niet, of niet conform planning, leverbaar is. Indien u rechtstreeks bij ons een bestelling heeft geplaatst, heeft u alsdan de mogelijkheid om uw bestelling te herroepen/ annuleren en een volledige restitutie te ontvangen die wij binnen twee weken daarna zullen uitvoeren.


(Artikel 6) Betaling voor onze producten & diensten

6.1 Wanneer u een dienst / product online koopt, omvat de betaalde prijs het volgende: de levering van de testkit aan u, evenals de analyse door het laboratorium, de levering van een farmacogenetisch rapport aan u online (deze worden doorgaans automatisch met de stand der wetenschap bijgewerkt (alles op voorwaarde dat u het monster in overeenstemming met wat er in de algemene voorwaarden en de toestemmingsverklaring staat tijdig bij het laboratorium heeft ingediend) en optioneel een consult bij de apotheker van PanGenix1 (fysiek of online) voor de interpretatie van de resultaten. Wanneer u de dienst/ product in een apotheek en/of bij een retailer koopt, is de prijs die u aan deze partij betaalt voor het product tevens de prijs voor de testdiensten door het laboratorium en de verstrekking van de testuitslag door ons aan u online. In dat geval wordt geen (optionele) interpretatie van de resultaten uitgevoerd door een PanGenix1 apotheker. Wanneer de dienst wordt aangevraagd door een arts/apotheker en ten laste komt van uw zorgverzekering omvat de door de zorgverzekeraar betaalde prijs het volgende: de levering van de testkit aan u, evenals de analyse door het laboratorium, de levering van een farmacogenetisch rapport aan u online en de aanvragende zorgverlener (deze worden doorgaans automatisch met de stand der wetenschap bijgewerkt) (alles op voorwaarde dat u het monster in overeenstemming met wat er in de algemene voorwaarden en de toestemmingsverklaring staat tijdig bij het laboratorium heeft ingediend). De consulten kunnen zowel door de apothekers van PanGenix1 als door de apotheek die de test heeft aangevraagd worden uitgevoerd, dit hangt af van de onderlinge afspraken met de apotheek. Indien de testen direct door de huisarts worden aangevraagd, neemt PanGenix1 afhankelijk van de onderlinge afspraken de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de consulten. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan deze consulten.

6.2 Indien u zelf de bestelling plaatst stemt u ermee in om vooraf en volledig de aankoopprijs, btw (indien van toepassing) en andere kosten met betrekking tot een bestelling te betalen. 

6.3 De door u opgegeven betaalmethode wordt geverifieerd. In het geval dit ongeldig is of anderszins niet acceptabel is, wordt uw bestelling opgeschort of geannuleerd. Het is uw verantwoordelijkheid om elk probleem dat wij tegenkomen op te lossen om uw bestelling te kunnen plaatsen. Houd er rekening mee dat het uw verantwoordelijkheid is om de aangegeven betaalmethode te gebruiken en dat u ons (of onze externe betalingsverwerker) machtigt om uw betaalmethode in rekening te brengen voor het volledige bedrag van uw bestelling.

6.4 Alle betalingen dienen onmiddellijk te worden voldaan in Euro en op de bankrekening zoals deze door PanGenix1 is aangegeven. U doet hierbij afstand van het recht op verrekening, opschorting alsook (eigen)beslag op onze vorderingen. Indien u zelf de bestelling heeft geplaatst is uw betalingsverplichting niet afhankelijk van de vraag of onze producten of diensten worden vergoed door enige (zorg)verzekeraar. 


(Artikel 7) Het leveringsproces van de testkit

7.1 We streven ernaar de verzending van de testkit binnen maximaal drie werkdagen na de bevestigde bestelling aan te bieden bij de post/ koerier ter verzending naar het afleveradres dat aan ons is verstrekt. Als de leveringslocatie wordt gewijzigd nadat wij u de orderbevestiging hebben gestuurd, wordt het product op het oorspronkelijke adres afgeleverd. 

7.2 De leveringsdatum en andere data die wij communiceren (in een orderbevestiging of bij andere gelegenheden) is een streefmoment en bij “benadering”. In geen geval kan het worden beschouwd als een fatale termijn. PanGenix1 is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet naleven/ halen van data of voor het niet voldoende tijdig melden van eventuele vertragingen.

7.3 Product-gerelateerde risico’s gaan op u over zodra de testkit is afgeleverd op het afleveradres dat in de orderbevestiging is vermeld.

7.4 Stuur een e-mail binnen zeven dagen na ontvangst van het product wanneer u de verkeerde producten, defecte/ beschadigde producten of mogelijk items mist. U kunt contact opnemen met het volgende mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en vermeld daarbij tenminste de volgende informatie die te vinden is op de orderbevestiging:

–De PanGenix1 productcode

–Bestel-ID/Naam van het ontbrekende of defecte item(s)

Hierna zullen wij u zo snel mogelijk een vervangend product toesturen. Het is belangrijk dat u het product niet gebruikt als het beschadigd of defect is of als bepaalde items ontbreken in de PanGenix1 farmacogenetica testkit.


(Artikel 8) Annulering

8.1 Indien u zelf de bestelling heeft geplaatst, verlenen wij u uiterlijk 14 dagen vanaf de dag waarop u de testkit ontvangt om het contract zonder opgaaf van reden te annuleren, mits de inhoud van de testkit in ongebruikte staat verkeert. Om gebruik te maken van dit recht zal u het modelformulier voor annulering/ herroeping invullen dat op de website van PanGenix1 te downloaden is. Na deze 14 dagen vervalt het annuleringsrecht in ieder geval. Deze 14 dagen gaan lopen nadat u de testkit heeft ontvangen en geldt derhalve niet vanaf het moment van de rapportage. Let wel: het annuleringsrecht vervalt op ieder eerder moment (dan de genoemde 14 dagen) dat u de testkit online heeft geactiveerd of de testkit heeft gebruikt. Het activeren van de testkit online leidt expliciet tot het verval van uw recht op annulering (voor zover van toepassing, zoals omschreven in artikel 6:230p sub d en/of artikel 6:230p sub f onder 3 van het Burgerlijk Wetboek). 

8.2 Informeer ons binnen de in het vorige lid genoemde termijnen over uw beslissing om te annuleren per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U dient het product vervolgens aan ons in goede orde te retourneren (binnen 14 dagen nadat u ons op de hoogte hebt gesteld van uw beslissing om te annuleren) ten behoeve van onze administratie en om te voorkomen dat testkits in handen van anderen terecht komen. Het retourneren van goederen is voor uw eigen rekening. Raadpleeg voor exacte tarieven de website van uw vervoerder. 

8.3 Wij vergoeden alleen de ontvangen betalingen van uw aankoop indien er sprake is van een geldige, door ons te honoreren, annulering zoals hierboven beschreven. Wij vergoeden u met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de eerste betaling heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in elk geval worden er geen kosten in rekening gebracht als gevolg van een dergelijke terugbetaling. Zoals eerder aangegeven zullen de kosten voor het retourneren van het product wel voor uw eigen rekening zijn.


(Artikel 9) Onze diensten. Wat mag u verwachten

9.1 Ingeval u de testkit per post ontvangt of het product in de winkel bij een van de apotheken en/of retailers koopt, dan wel via een arts/apotheker ten laste van de zorgverzekering, dient u het volgende te doen: de test online activeren/registreren en te verbinden aan uw persoonlijke account. Als u de test niet activeert/registreert heeft u geen toegang tot uw persoonlijke testinformatie en kan het laboratorium uw test niet analyseren. U erkent en stemt er hierbij mee in dat u de procedure moet volgen die wordt vermeld in onze algemene voorwaarden om gebruik te maken van de diensten die door PanGenix1 worden aangeboden. Bij ons registreren en een account aanmaken zijn essentiële vereisten om de maximale services te kunnen leveren.

9.2 PanGenix1 garandeert niet dat de uitgevoerde tests en de daaruit volgende testresultaten als onderdeel van de dienst 100% nauwkeurig zullen zijn. Immers: genetisch onderzoek is nooit volledig. Het DNA wordt gekoppeld aan, en geïnterpreteerd op basis van, allerlei medische gegevens, onderzoeken en gepubliceerde wetenschappelijke studies. Het kan gebeuren dat sommige interpretaties niet op u van toepassing zijn. Ook toekomstig wetenschappelijk onderzoek kan de interpretatie van het DNA van u veranderen. In de toekomst kan blijken dat bepaald wetenschappelijk onderzoek onvolledig of onjuist is. Daarnaast hebben onbekende genen, omgevingsfactoren of levensstijl keuzes ook invloed op het metabolisme van geneesmiddelen. Dit is een van de redenen waarom de test slechts een aanleiding kan zijn voor nader onderzoek door een deskundige arts, apotheker (eigen apotheker of PanGenix1 apotheker) of ziekenhuis. U weet en aanvaardt dat PanGenix1 geen invloed heeft op de kwaliteiten, kennis en kunde van de door u/ de gebruiker aangezochte of anderszins betrokken medisch adviseur, en dat PanGenix1 derhalve ook niet kan instaan voor de gevolgen van het door deze te verrichtten nadere onderzoek en de interpretatie van de uitkomsten daarvan (noch overigens diens – eventuele – interpretatie van de rapportage of consulten). Al het voorgaande brengt met zich mee dat er geen zekerheden te verkrijgen zijn met het uitvoeren van de test en de uitkomsten daarvan, waaronder begrepen de rapportages en consulten van derden en PanGenix1. U stemt ermee in dat PanGenix1 niet verplicht is en kan worden om nieuwe analyses uit te voeren of op te stellen. Het is wel mogelijk om op uw eigen initiatief op basis van een nieuwe test een nieuwe rapportage te ontvangen tegen een alsdan overeen te komen vergoeding, mochten nieuwe ontwikkelingen daartoe voor u aanleiding geven. 

9.3 U erkent dan ook dat de door PanGenix1 verstrekte rapportage/ testresultaten geen diagnose vormt. De diensten van PanGenix1 zijn gemaximeerd tot de diensten zoals gedefinieerd in deze algemene voorwaarden. 

9.4 De gevolgen van enige niet-nakoming (waaronder mede valt enige niet-tijdige en niet volledige nakoming) van uw verplichtingen, valt volledig onder uw eigen verantwoordelijkheid.

9.5 Door gebruik te maken van onze diensten/ producten, garandeert en bevestigt u dat u wettelijk in staat bent bindende contracten aan te gaan en dat u minimaal 18 jaar oud bent of indien jonger dan 18 jaar de toestemming heeft van een wettelijke vertegenwoordiger. 

9.6 U verbindt zich naar ons toe ook om: (i) de stappen in de meegeleverde gebruiksaanwijzing nauwlettend te volgen die bij het product zijn inbegrepen, om daarna het monster te verzenden binnen het tijdsbestek dat aan u is aangegeven, (ii) ons, wanneer daarom wordt gevraagd, de informatie of het identiteitsbewijs te verstrekken dat PanGenix1 van tijd tot tijd volgens de toepasselijke wetgeving van u nodig kunnen hebben, (iii) ons terstond en naar eer en geweten informatie te verstrekken die de testresultaten kunnen beïnvloeden alsook eventuele twijfels van u over de wijze waarop u kunt voldoen aan onze afspraken over en weer, (iv) de website, de producten en de diensten alleen voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze algemene voorwaarden te gebruiken. Bovendien verbindt u zich er verder toe om geen van onze medewerkers of die van het laboratorium te beledigen, bedreigen of angst aan te jagen of een van onze medewerkers lastig te vallen. Tevens verbindt u zich de producten en/ of diensten niet te gebruiken voor wederverkoop of op enige manier die in strijd is met toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving. U erkent en stemt ermee in dat wanneer u een bestelling plaatst voor de diensten via deze website inclusief het aanschaffen van een of meer producten via deze website, u de producten hebt geselecteerd en u daartoe geen voorafgaand advies van ons hebt ontvangen.


(Artikel 10) Indienen van het testmonster

Een eenvoudig stapsgewijs proces voor de testkit is te vinden in de gebruiksaanwijzing. Lees dit zorgvuldig door om er zeker van te zijn dat u de stappen van het testproces goed en succesvol doorloopt. Vervolgens plaatst u het testmonster, na afname, in de retour box en dient u het testpakket onmiddellijk (lees: direct na afname) te sturen naar het laboratorium. Het adres staat al vermeld op de retour box, u hoeft er zelf niks bij te noteren. De kosten voor het versturen van de retour box zijn al betaald er zijn dus geen postzegels nodig.  Als u onverhoopt onvoldoende of onvoldoende geschikt testmateriaal heeft verstrekt, wordt u door ons geïnformeerd en ontvangt u eenmalig een nieuwe testkit. Slaagt dat onverhoopt ook niet, dan zijn wij ontheven van onze verplichtingen jegens u.


(Artikel 11) Uw account instellen

11.1 Om analyse mogelijk te maken en de testresultaten te verkrijgen, moet u een account op de website hebben aangemaakt en de test hebben geactiveerd met behulp van de unieke ID-code op de buis + controlecode die u in de verpakking ontvangt.

11.2 U stemt ermee in om slechts één account bij ons aan te maken via de website en niet om een gebruikersaccount te dupliceren. Wanneer u een account bij ons aanmaakt, stemt u ermee in de juiste contactgegevens te verstrekken en de vragenlijst zorgvuldig te beantwoorden. Indien u een zorgaanbieder bent, kan daar mogelijk van worden afgeweken.

11.3 Om een account aan te maken, gaat u naar ‘login’ bovenin het menu van de homepage van de website. Volg de stappen en geef de details op wanneer daarom wordt gevraagd. Het is van vitaal belang dat u ons correcte, nauwkeurige en volledige details verstrekt en dat u ons op de hoogte stelt zodra deze gegevens in de tussentijd wijzigen.

11.4 Om een individuele test kit te activeren/registreren, logt u in op uw bestaande account of maakt u een nieuw account aan. Vervolgens kunt u uw test activeren door de unieke test ID-code + controle code in te geven. U kunt uw test ook activeren door direct op de knop ‘Activeer kit’ te klikken en de beschreven stappen te volgen.

11.5 Met het aanmaken van een account accepteert u de algemene voorwaarden voor de dienstverlening van PanGenix1. Meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, welke rechten u heeft en waar u klachten en vragen kunt indienen treft u in onze privacy- en cookieverklaring.

11.6 Om u bij ons te registreren moet u een wachtwoord doorgeven. U bent ervoor verantwoordelijk dat het wachtwoord waarvoor u heeft gekozen vertrouwelijk wordt gehouden, niet aan anderen wordt bekendgemaakt en alleen door u wordt gebruikt.

11.7 Naast de verantwoordelijkheid voor een voldoende sterk en uniek wachtwoord (dat u niet gebruikt voor andere gelegenheden en websites) wordt u ook verantwoordelijk gehouden voor: (i) alle transacties of activiteiten die worden uitgevoerd met uw account en wachtwoord; (ii) ervoor te zorgen dat het systeem dat u gebruikt om toegang te krijgen tot het PanGenix1 account veilig is, niet onbeheerd wordt achtergelaten tenzij u het account volledig hebt verlaten en dat uw wachtwoord niet door anderen van het systeem kan worden opgehaald. 

11.8 Als u weet of vermoedt dat uw account of wachtwoord bij een derde bekend is, moet u ons onmiddellijk op de hoogte stellen. Als u dit niet doet, bent u persoonlijk volledig verantwoordelijk en aansprakelijk. We zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij als een e-mail die wij u sturen of informatie waarover wij u informeren (via uw account) wordt gezien of ontvangen door of toegankelijk is voor derden. Dit omvat ook alle emotionele stress die u of een derde partij wordt toegebracht omdat de derde partij op de hoogte is van het feit dat wij u mededelingen of testresultaten hebben gestuurd.


(Artikel 12) Test activering

12.1 De test en eventuele opvolgende test moeten voldoende tijdig door u worden geactiveerd voordat het monster naar het laboratorium wordt gestuurd. Het niet activeren/ niet-tijdig activeren van de test zal ertoe leiden dat PanGenix1 een testresultaat niet kan verwerken. 

12.2 U bent zelf exclusief verantwoordelijk voor het lezen van alle testinstructies en ervoor te zorgen dat de test correct wordt geactiveerd. PanGenix1 is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het vergoeden voor onjuist geactiveerde, en dus onbruikbare, tests.


(Artikel 13) Testinformatie / rapportage

13.1 U ontvangt een e-mail met een melding wanneer de testresultaten beschikbaar zijn gesteld aan uw account. De interpretatie van de resultaten wordt indien de test online bij PanGenix1 is gekocht uitgevoerd door de apotheker van PanGenix1 (optioneel). Het consult kan fysiek of online worden uitgevoerd. Wijziging van de medicatie kan enkel door uw eigen (huis)arts of medisch specialist plaatsvinden. PanGenix1 is niet verantwoordelijk voor nader onderzoek en wijzigingen. Wij geven tijdens een consult enkel advies op basis van uw farmacogenetica rapport. 

13.2 PanGenix1 is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de rapportage behoudens voor zover er sprake is geweest van bewezen opzet bij PanGenix1 of een daarmee gelijk te stellen bewezen nalatigheid. 


(Artikel 14) Disclaimers waaronder begrepen beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid

14.1 Naast de elders weergegeven afspraken, (algemene) voorwaarden en aanwijzingen over uw eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid alsmede beperkingen en uitsluitingen van de aansprakelijkheid en de beperkte verantwoordelijkheid van PanGenix1, gelden de navolgende disclaimers. PanGenix1, onze gelieerde ondernemingen en al hun respectievelijke werknemers, directeuren, leveranciers en directe en indirecte aandeelhouders, geven geen garanties of vergelijkbare verklaringen over de inhoud (inclusief de gebruikersinhoud) van de PanGenix1-website, de diensten, producten, aankopen, rapportages en consulten, inclusief maar niet beperkt tot de nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid of betrouwbaarheid ervan. Al de hiervoor genoemde (rechts)personen hebben ingestemd met dit voor hen tot uiting gebrachte (derden)beding en zij kunnen zich jegens u een beroep doen op alle (mede hen beschermende) bepalingen in deze algemene voorwaarden.

14.2 Het niet goed of niet tijdig naleven van uw eigen verplichtingen, of het niet goed of niet tijdig naleven van onze aanwijzingen aan u, geschiedt volledig voor uw eigen risico. PanGenix1 wordt daarmee ontheven van enige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid jegens u.

14.3 PanGenix1 is niet verplicht om nadere diensten of producten te leveren in het geval u de instructies betreffende het bestellen, het gebruik van de producten, het verstrekken van een monster en het terugzenden van het monster niet hebt gevolgd.

14.4 PanGenix1 levert alleen een redelijke inspanning om goede diensten/ producten te leveren, en geeft geen garanties of resultaat. De diensten/ producten worden geleverd “zoals deze zijn”, zonder de expliciete of impliciete geschiktheid voor een bepaald doel, anders dan dat de rapportage voor een medisch adviseur een extra aanleiding kan zijn om nader onderzoek te doen uitvoeren. Hoe dat nadere onderzoek wordt uitgevoerd en wat daarvan de uitkomsten zijn vallen buiten onze verantwoordelijkheid. 

14.5 In het geval dat u zelf consument bent als “gebruiker”, heeft u bepaalde wettelijke rechten. De disclaimers, uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid onder deze algemene voorwaarden zijn mogelijk – gedeeltelijk - niet van toepassing voor zover, en nadat, deze voldoende tijdig onverbindend zijn verklaard onder het toepasselijk recht. Niets in deze algemene voorwaarden zal pogen aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken voor zover het ondubbelzinnig en ook tijdig vast komt te staan dat deze niet volledig kunnen worden uitgesloten onder toepasselijk recht.

14.6 PanGenix1 is in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte, gevolg-, speciale of incidentele schade, inclusief schade voor verlies van gegevens, verlies van reputatie, gezondheid of overlijden, verlies van winst, verlies van welvaart en emotioneel welzijn veroorzaakt door de testinformatie / rapportages, consulten en resultaten, of verliezen die worden geleden door u en/of door een derde partij, die voortvloeien uit of verband houden met de producten en/of diensten die PanGenix1, zelfs in de bijzondere gevallen PanGenix1 de mogelijkheid van deze schade kende of had behoren te kennen. De verschillende bepalingen in deze algemene voorwaarden kunnen door PanGenix1 ook worden ingeroepen jegens uw naasten en derden.

14.7 In geen geval zal de totale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of betrekking heeft op de producten, meer dan 500% overschrijden van het bedrag dat u voor een rapportage (inclusief een eventueel consult) heeft betaald. Mocht niettemin worden aangenomen dat er sprake is van enige hogere aansprakelijkheid, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van PanGenix1 in een specifiek geval uitkeert dan wel een maximumbedrag van € 10.000 indien de verzekeraar niet kan uitkeren.

14.8 De in deze algemene voorwaarden genoemde beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid en de eigen verantwoordelijkheden van u, gelden onverkort en onverminderd voor de optionele consulten, indien en wanneer u zou besluiten om deze bij PanGenix1 in te winnen.

14.9 De bepalingen van deze clausule blijven volledig van kracht na het verstrijken of de beëindiging van deze overeenkomst.


(Artikel 15) Klachtenregeling

15.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden en gemaild naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., nadat u de gebreken heeft geconstateerd. Voor zover het betreft de ontvangen testkit geldt dat klachten daarover onmiddellijk dienen te worden gemeld en in ieder geval voorafgaand aan de ingebruikname van de testkit. 

15.2 Bij PanGenix1 ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

15.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Wij verwijzen daarvoor naar de klachtenfunctionaris van PanGenix1. Deze is te bereiken op 070 - 310 53 80 en via het contactformulier op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/contact/. De klachtenfunctionaris gaat vertrouwelijk te werk. 

15.4 Een toereikend gemotiveerde klacht schort de verplichtingen van PanGenix1 niet op, tenzij PanGenix1 schriftelijk voldoende gemotiveerd anders aangeeft. Een dergelijk geldig beroep op opschorting van PanGenix1 behoudt zijn werking tot een rechter in laatste instantie anders beslist.

15.5 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door PanGenix1, zal PanGenix1 naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


(Artikel 16) Algemene juridische bepalingen

16.1 Overmacht

PanGenix1 is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige al dan niet tijdelijke vertraging in de uitvoering van, voor geleden of te lijden schade en raakt evenmin in verzuim in de uitvoering van enige verplichting die direct of indirect wordt veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle. Stakingen, branden, overstromingen, natuurgeweld, internetaanvallen, aanvallen door hackers, vergelijkbare en andere voorvallen bij ons of bij leveranciers zoals het laboratorium zijn o.m. gronden voor een succesvol beroep op overmacht waarbij de gebruiker het aanvaardt dat de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van PanGenix1 wordt opgelost doordat PanGenix1 een nieuwe test aanbiedt en zo mogelijk laat uitvoeren. 

16.2 Aanvullende voorwaarden bij overeenkomsten tussen ondernemingen en PanGenix1 

Indien een onderneming met PanGenix1 een overeenkomst sluit (hierna: de “onderneming”), dan zijn alle groepsvennootschappen van die onderneming – mits vertegenwoordigd door (uiteindelijk) dezelfde directeur – hoofdelijk voor het geheel verbonden jegens PanGenix1 voor de verplichtingen van de onderneming.

PanGenix1 behoudt zich het recht voor om, op redelijke gronden, op elk moment indien zij dit noodzakelijk acht of wenst, haar voorwaarden en/of dienstverlening of een deel daarvan te wijzigen – zoals door het doorvoeren van prijsverhogingen - of haar dienstverlening te beëindigen, tijdelijk of permanent zelfs zonder kennisgeving en zonder dat PanGenix1 daarvoor schadeplichtig wordt. De onderneming gaat daarmee akkoord en met het feit dat bovengenoemde wijzigingen ook kunnen leiden tot een vertraging in dienstverlening van één of meer diensten en/of producten. PanGenix1 is voor dit alles niet aansprakelijk en alle voorgenomen en doorgevoerde prijswijzigingen ten gevolge van oorzaken die redelijkerwijs niet door PanGenix1 konden worden beïnvloed, zijn onaantastbaar. Het voorgaande geldt overeenkomstig voor schorsing of intrekking van de prestaties van PanGenix1. 

Wanneer er wijzigingen worden aangebracht in de algemene voorwaarden van PanGenix1 dan zullen deze gewijzigde voorwaarden op de website worden geplaatst. 

Wanneer de onderneming niet bereid is om in te stemmen met de aldus doorgevoerde of anderszins bekendgemaakte wijzigingen van de algemene voorwaarden of andere voorwaarden, dan kan de onderneming – mits het materiele wijzigingen zijn die noodzaken tot het niet-voortzetten van de relatie in de gewijzigde vorm - de overeenkomst beëindigen voor nieuwe bestellingen per datum van de ingang van deze wijzigingen. Mocht de onderneming dat niet doen, dan wordt het voortgaan van de activiteiten voor de onderneming beschouwd als een aanvaarding van de wijzigingen. 

In geval een onderneming niet tijdig voldoet aan haar betalingsverplichtingen conform de bepalingen in deze algemene voorwaarden, is deze vanaf het moment van het verstrijken van de betalingstermijn de wettelijke handelsrente verschuldigd aan PanGenix1.

16.3 Toepasselijk recht en de bevoegde rechter

Uitsluitend Nederlands recht (zoals toegepast in het Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden) is van toepassing op de constructie, interpretatie en toepassing van alle afspraken tussen u en PanGenix1, en derden die via deze relatie enige aanspraak menen te hebben jegens PanGenix1. Door onze website te gebruiken of enig product bij ons te bestellen, stemt u ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de burgerlijke gerechtelijke instanties te ’s-Gravenhage, Nederland zij het dat dit onverlet laat dat u – mits u een consument bent - een andere Nederlandse rechter mag benaderen als dit volgt uit bindende regelgeving voor consumenten. 

16.4 Elke verstrekking van een redelijke termijn, vertraging of flexibiliteit bij het afdwingen van onze voorwaarden jegens u behelst en impliceert geen verklaring van afstand van onze rechten jegens u in en doet op geen enkele manier afbreuk aan ons recht om (later, alsnog) nakoming daarvan te verlangen.

16.5 Om ons in staat te stellen de diensten aan u te leveren, kunnen wij de levering van de diensten uitbesteden of delegeren aan elke entiteit die diensten aan ons levert. Een dergelijke onder aanneming of delegatie ontslaat ons niet van eigen onze verplichtingen jegens u.

16.6 Op het moment dat u elektronisch met ons communiceert wanneer u de website gebruikt of ons een e-mail stuurt, stemt u ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere mededelingen die wij elektronisch aan u verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke mededelingen schriftelijk moeten zijn.

16.7 Als enig deel van deze algemene voorwaarden onwettig, ongeldig, verboden of anderszins niet-afdwingbaar is of wordt in welk opzicht dan ook onder enige relevante wet- of regelgeving, dan wordt een dergelijke bepaling of deel daarvan geacht te zijn vervangen door een wel afdwingbare bepaling die een resultaat bereikt dat zo dicht mogelijk aanligt tegen de oorspronkelijke bepaling. De wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van deze algemene voorwaarden blijft onverminderd van kracht.

16.8 Als u niet akkoord bent met deze algemene voorwaarden of de overige voorwaarden van PanGenix1, klikt u dan niet aan dat u wel akkoord bent met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en de overige aanwijzingen en voorwaarden van PanGenix1.

Bijlage 1

De wijze waarop consumenten een bestelling plaatsen of ontvangen en worden afgewikkeld.

 1. Bezoek onze officiële website op PanGenix.com.
 2. Klik op "Bestel PanGenix Test" om de PanGenix farmacogenetica test te bestellen.
 3. Vul de vereiste gegevens in en voltooi de betaling met uw voorkeursbetaalmethode.
 4. Ontvang via e-mail de factuur, algemene voorwaarden, privacyverklaring en het herroepingsformulier.
 5. De andere mogelijkheid is dat uw arts of apotheker een farmacogenetica test voor u heeft aangevraagd.
 6. Binnen 3-4 werkdagen wordt de test naar het opgegeven adres verzonden, met een Track & Trace-code voor traceerbaarheid.
 7. Maak een account aan door op "Mijn Account" te klikken en vervolgens "Nieuw Account" te selecteren, en volg de instructies.
 8. Het is verplicht om uw test te activeren. Volg de onderstaande stappen om uw kit te activeren:
  • Ga naar PanGenix.com.
  • Log in op uw bestaande account of maak een nieuw account aan.
  • Klik op "Kit Activeren" en voer de buis- en controlecode in die u in de verpakking heeft ontvangen.
  • Zonder activatie van de kit kunnen wij uw test niet uitvoeren.
 9. Lees zorgvuldig de instructies voor het gebruik van de speekselafname kit en voer de test uit.
 10. Na het afnemen van de test, plaats de reageerbuis terug in het bijgeleverde zakje en sluit de retour box af met de bijgevoegde strip.
 11. De retour box kan zonder postzegel worden verzonden (het retouradres staat op de box). Voor optimale stabiliteit van uw DNA adviseren wij om de test direct na afname te verzenden.
 12. Uw speekelmonster wordt geanalyseerd door Mozand, een ISO 15189-gecertificeerd laboratorium in Nederland.
 13. Zodra de analyse is voltooid, worden de ruwe farmacogenetische data naar een bioinformatica centrum gestuurd om te worden vertaald naar een farmacogenetisch rapport. U ontvangt een e-mailmelding zodra het rapport beschikbaar is om in te zien op uw account.
 14. De aanbevelingen in het rapport zijn gebaseerd op uw persoonlijke genetische gegevens. Het rapport toont de invloed van uw genetisch profiel op medicijnen die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn. We maken uitsluitend gebruik van actieve farmaceutische ingrediënten en geen merkgeneesmiddelen, wat aangeeft dat onze service volledig onafhankelijk is van de farmaceutische industrie.

Het profiel van uw analyse wordt op meerdere manieren weergegeven:

 • Een volledig farmacogenetisch rapport met persoonlijk advies voor meer dan 200 verschillende geneesmiddelen waar tot nu toe advies voor beschikbaar is.

Dit wordt online volgens de stand der wetenschap bijgehouden.

Als er al geneesmiddelen worden gebruikt – of als u op korte termijn geneesmiddelen gaat gebruiken, is het mogelijk om de geneesmiddelen online te registreren. Dit is een voordeel, als u een consult heeft met de apotheker. De apotheker kan dan specifiek advies geven voor uw situatie.

 • Plan een afspraak in met de apotheker van PanGenix1 voor de interpretatie van de uitslag. (Optioneel en enkel van toepassing bij aankoop van de test via de website of aanvraag van de test door de artsen die een consult hebben aangevraagd)

Het PanGenix1 farmacogenetica profiel is ontworpen om risico’s op bijwerkingen en/of een slechte respons op geneesmiddelen te verminderen.