Dit is de privacy- en cookieverklaring (“Privacyverklaring”) van PanGenix (“PanGenix”, “wij”, “ons”). Hierin leggen wij onder meer uit welke persoonsgegevens van welke categorieën van personen wij verwerken en met welk doel wij dat doen. Daarnaast leggen wij uit welke cookies wij gebruiken en waarom. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

1. Bedrijfsgegevens PanGenix

De Stichtse apotheek de Bilt B.V, handelend onder de naam PanGenix, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

De Stichtse apotheek de Bilt is gevestigd op het adres: Burgemeester de Withstraat 59H, 3732 EJ De Bilt en heeft als nummer bij de Kamer van Koophandel 50141031.

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

PanGenix hecht veel belang aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 

2. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan door ons op ieder moment worden gewijzigd. De meest actuele versie van deze Privacyverklaring is steeds op deze website (www.PanGenix.com) te vinden. Wij raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

3. Van wie verwerken wij persoonsgegevens en waarom

PanGenix biedt een speekseltest aan waarmee wordt onderzocht wat de uitwerking is van medicijnen op het specifieke DNA van een persoon (ook wel een farmacogenetische test). Voor meer informatie over de specifieke werking van de farmacogenetische test verwijzen wij u naar deze pagina. De uitslag van de speekseltest wordt beschikbaar gesteld in het persoonlijke account van de gebruiker. PanGenix bewaart de ruwe data (de ruwe DNA-gegevens) die volgen uit de speekseltest, waardoor zij de uitslag in het account automatisch kan actualiseren op basis van de laatste stand van de techniek: Is er een nieuw medicijn beschikbaar, dan wordt deze automatisch toegevoegd in het account van de gebruiker. In feite heeft de gebruiker een leven lang informatie beschikbaar over ieder medicijn dat beschikbaar is voor de farmacogenetische test, tenzij het persoonlijke account inactief wordt, wordt verwijderd of de toestemming wordt ingetrokken (waarover hierna meer). 

Voor de dienstverlening van PanGenix verwerken wij persoonsgegevens.  Het gaat daarbij om persoonsgegevens van:

 • Klanten: personen die een speekseltest aanvragen;
 • Gebruikers: personen die de speekseltest afnemen en een persoonlijk account aanmaken om de uitslag van de speekseltest te ontvangen;
 • Zorgverleners: artsen of andere zorgaanbieders om resultaten van de speekseltest van patiënten na toestemming te kunnen inzien;
 • Websitebezoekers; bezoekers van www.pangenix.com.

3.1 Klanten

Van klanten verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 1. NAW-gegevens;
 2. Telefoonnummer
 3. E-mailadres;
 4. Betaalinformatie (rekeningnummer);
 5. Eventuele andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de levering van de speekseltest.

De persoonsgegevens worden verwerkt voor het aanvragen en afrekenen van een speekseltest door de klant. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de klant partij is.

3.2 Gebruikers

Van gebruikers verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 1. NAW-gegevens;
 2. Geboortedatum
 3. Telefoonnummer;
 4. E-mailadres;
 5. Accountgegevens zoals gebruikersnaam en wachtwoord;
 6. Unieke buiscode + controlecode;
 7. Genetische gegevens;
 8. Gegevens over uw gezondheid, zoals uw voeding, het gebruik van alcohol en tabak;
 9. Gegevens over uw medische situatie en/of gebruik van medicatie.

De persoonsgegevens onder a en b worden verwerkt voor het toesturen van de speekselkit. Wanneer de gebruiker een overeenkomst heeft gesloten voor het uitvoeren van de speekseltest door PanGenix, dan is dit de grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien dit niet het geval is, dan heeft PanGenix een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van de NAW-gegevens, namelijk het belang van de gebruiker om de speekselkit te ontvangen;

De persoonsgegevens onder c tot en met e worden verwerkt voor het aanmaken van een account op de website van PanGenix. Via dit account kan de test worden geregistreerd en testresultaten worden opgehaald. De persoonsgegevens onder c en d worden ook verwerkt om serviceberichten over onze dienstverlening te sturen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en is gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst met u of een gerechtvaardigd belang van u en PanGenix om de dienst te kunnen ontvangen respectievelijk leveren.

De persoonsgegevens onder f tot en met i worden verwerkt voor het uitvoeren van de analyse van de speekseltest. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en is gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst met u of een gerechtvaardigd belang van u en PanGenix om de Dienst te kunnen ontvangen respectievelijk leveren.

Op uw expliciete verzoek delen wij deze gegevens met de door u opgegeven zorgverlener(s).

Voor de verwerking van uw bijzondere persoonsgegevens geldt dat deze niet mogen worden verwerkt, tenzij PanGenix zich op een uitzondering kan beroepen. Voor genetische gegevens geldt dat deze verwerkt mogen worden omdat dit een verwerking is met betrekking tot uw persoonsgegevens (artikel 9 lid 2 onder g AVG jo. Artikel 28 Uitvoeringswet AVG) en noodzakelijk is voor het uitvoeren van de speekseltest. Voor de verwerking van gegevens over uw gezondheid, etniciteit of ras, vragen wij altijd uw uitdrukkelijke toestemming.

3.3 Zorgverleners 

Van zorgverleners verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 1. Naam;
 2. E-mailadres 

De persoonsgegevens van zorgverleners worden verwerkt zodat zorgverleners op verzoek van een gebruiker toegang kunnen krijgen tot de online omgeving van PanGenix en tot de resultaten van de speekseltest van de gebruiker.

De grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is het gerechtvaardigd belang van PanGenix en van het betreffende gebruiker. Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat de gebruiker op gemakkelijke wijze zijn zorgverleners toegang kan geven tot de uitslagen van de speekseltest en die met zijn zorgverleners kan bespreken.

3.4 Websitebezoekers

Van websitebezoekers verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 1. E-mailadres
 2. Informatie die u verstrekt in de berichten die u ons via de website stuurt;
 3. IP-adres;

De persoonsgegevens genoemd onder a-b worden verwerkt wanneer u ons via de knop ‘stuur ons een bericht’ op de website een bericht stuurt. Wij verwerken deze persoonsgegevens om uw bericht te kunnen ontvangen en te beantwoorden. De grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is het gerechtvaardigd belang. Dit gerechtvaardigd belang is het belang om op vragen en opmerkingen van websitebezoekers te kunnen reageren.

De persoonsgegevens van website bezoekers onder [C] worden verwerkt met het doel om de beveiliging van onze website te waarborgen en illegaal gedrag te detecteren, zoals pogingen tot inbraak of misbruik. Daarnaast kunnen we deze gegevens gebruiken om het websitegebruik te analyseren en onze diensten te verbeteren. De grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is zowel het gerechtvaardigd belang als de wettelijke verplichting. Dit gerechtvaardigd belang is het waarborgen van de veiligheid en de goede werking van onze website, en de wettelijke verplichting betreft het naleven van relevante wetten op het gebied van gegevensbescherming en cyberveiligheid.

4. Toestemming intrekken

Als de verwerking van uw persoonsgegevens op uw (uitdrukkelijke) toestemming is gebaseerd dan heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. U kunt uw toestemming intrekken door een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. waarin u aangeeft dat u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekt. U kunt ook een brief sturen naar het adres genoemd onder ‘Bedrijfsgegevens’. Als laatst is het ook mogelijk om het via de website van PanGenix in te trekken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voordat u uw toestemming heeft ingetrokken.

5. Verstrekking aan derden

Wij delen geen persoonsgegevens met derde partijen tenzij:

 1. U ons daar toestemming voor heeft gegeven, bijvoorbeeld om de persoonsgegevens te delen met door u aangewezen zorgverleners;
 2. Indien dit noodzakelijk is om onze dienst te leveren, zoals met onze toeleveranciers; 
 3. Als er sprake is van een wettelijke verplichting of;
 4. Als wij vermoeden dat er sprake is van een schending van rechten van derden. In dat laatste geval kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. 

In geval van een fusie of overname kunnen persoonsgegevens worden beschouwd als bedrijfsactiva. Als PanGenix te maken krijgt met een faillissement, een fusie, overname, reorganisatie of verkoop van activa, kunnen onze activa, waaronder persoonsgegevens, worden verkocht en overgedragen aan een derde partij als onderdeel van die transactie.

6. Geven wij persoonsgegevens door aan landen buiten de EER?

Al het biologisch materiaal, ruwe DNA-gegevens, DNA-analyses en DNA-rapporten worden opgeslagen en (verder) verwerkt in de Europese Economische Ruimte (hierna: EER). Wij geven in principe geen persoonsgegevens door naar een land buiten de EER. Als een dergelijke situatie zich desondanks voordoet en uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land dat een lager beschermingsniveau biedt aan uw persoonsgegevens dan de landen binnen de EER, dan zullen er door ons passende waarborgen worden getroffen ter bescherming van uw persoonsgegevens, zoals het sluiten van een door de Europese Commissie goedgekeurd modelcontract met de ontvanger van de persoonsgegevens. In dat geval kunt u ons verzoeken om een afschrift van de passende waarborgen die wij hebben verstrekt via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

7. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Bij de verwerking van persoonsgegevens handhaven wij te allen tijde een beveiligingsniveau dat, gezien de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging, onder meer passend is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking, verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

8. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, tenzij de gegevens moeten worden bewaard om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld een wettelijke bewaartermijn.

Wij hanteren in ieder geval de volgende bewaartermijnen:

 • De biomedische gegevens c.q. testmonsters worden bewaard tot en met de afronding van de test. Na afronding van de test worden de onderzochte test-monsters binnen 90 dagen na de kwaliteitscontrole door het laboratorium vernietigd;
 • De testresultaten in uw account, alsmede de ruwe data (waaronder DNA-gegevens), blijven beschikbaar totdat uw account wordt verwijderd;  Indien de gebruiker zijn account beëindigt of verwijdert of het account door ons wordt verwijderd, worden alle persoonsgegevens in het account, inclusief de testresultaten en ruwe data, binnen 14 dagen verwijderd.
 • Uw account wordt na 5 jaar inactiviteit verwijderd; U ontvangt hier eerst bericht over via de mail.
 • Het delen van uw persoonsgegevens met zorgverleners op grond van uw toestemming wordt na 10 jaar tijd nadat u toestemming heeft gegeven automatisch ingetrokken; 
 • Onze financiële administratie wordt zeven jaar bewaard in verband met de fiscale bewaarplicht.

Telkens wanneer bepaalde gegevens verplicht moeten worden ingevuld, en andere gegevens slechts optioneel, zal dit duidelijk worden aangegeven, zodat u ervoor kunt kiezen om ons uw persoonsgegevens te verstrekken of niet.

9. Uw rechten en vragen

U heeft het recht ons te verzoeken om inzage (waaronder een kopie), rectificatie en/of wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de uw betreffende verwerking, alsmede het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken of om ons om overdracht van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te verzoeken.

Voor zover we uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden, zullen we altijd uw recht van bezwaar respecteren. Indien het om verwerking voor andere doeleinden gaat dan zullen we een nieuwe belangenafweging maken waarbij we zullen vaststellen of onze gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan uw belang.

U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een brief sturen naar het postadres van PanGenix zoals vermeld onder paragraaf 1 hierboven (‘Bedrijfsgegevens’). 

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om uzelf adequaat te identificeren, voordat wij uw verzoek in behandeling nemen. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor wij geen of niet volledig gevolg kunnen geven aan uw verzoek. Hierbij valt te denken aan het beroepsgeheim van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Als een dergelijke omstandigheid zich voordoet, dan zullen wij dat aan u melden. Wij zullen in beginsel binnen een maand na ontvangst inhoudelijk reageren op een verzoek.

10. Onze sociale media profielen en websites van derden 

Onze website bevat sociaal mediaknoppen naar onze social media profielen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop deze websites van derden en sociale media aanbieders omgaan met uw (persoons)gegevens. We adviseren u daarom de privacy- en cookiepolicies van deze websites en aanbieders te raadplegen indien u deze pagina’s en onze sociale media profielen wenst te bezoeken.

11. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en via je browser op de harde schijf van je computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Hiermee kunnen persoonsgegevens worden verzameld.  Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, verschijnt er een cookie banner en zodra de bezoeker toestemming heeft gegevens, worden en cookies geplaatst. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen via uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. U heeft overigens altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies van de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon te verwijderen.

12. Heeft u vragen, opmerkingen of klachten?

Wij helpen u graag als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over deze Privacyverklaring. U kunt dit doen door te mailen naar onderstaande contactgegevens. 

PanGenix
Burgemeester de Withstraat 59H, 3732 EJ De Bilt
Website: www.pangenix.com
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tevens heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of, indien u in een ander land woont of werkt, bij de toezichthoudende autoriteit van dat land. Als de bemiddeling naar uw idee niet voldoende resultaat oplevert, kunt u besluiten uw klacht in te dienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). De klachtenfunctionaris kan u daarbij helpen.

Klachtenfunctionaris en bemiddeling
T: 06-22921649
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.